همایش آذر روز،از ماه شهریور: نخستین نشست آدینه های ایرانشناسی


امروز،ساعت ۵ پسین،نخستین همایش ایرانشناسی،در یک جایگاه دنج، در کوچه ای خلوت،لیکن با صفا و صمیمی، آغاز به کار کرد. پیش از رفتن به همایش،به دو شوند،کمی نگران بودم،لیکن خوشبختانه از ساعت آغاز، نگرانی ها رخت بربست و شنوندگان را سراپا گوش دیدم که سخنان استادان_دوستان ارجمند را با ژرف نگری و تیزبینی می نوشیدند و می نیوشیدند،شاید گاه، برخی بحث ها کمی تخصصی می شد و شنوندگان کمی با شگفتی می نگریستند،لیکن باز، رفته رفته، پرده های شگفتی کنار زده می شد و لایه های زیرین بحث ها،گشوده می شد و لبخند خرسندی و همداستانی بر لبان مخاطبان نقش می بست.


سخنان نخستین گرداننده ارجمند،جناب رامین، با جداانگاری هر پاره از بحثها و جدول بندی های خوب و ویژگی هایش،بسیار سودمند و تاثیر گذار و دانشی بود و آغاز و فرجامش نیکو و میانش نیکو،تنها یک خرده کوچک بدان وارد بود، که به یاری یزدان درست خواهند کرد،جز آن‌ همه چیز، بی آهو.


سخنان جناب ذهبی ارجمند و توضیح سودمند ایشان درباره فیلم مستند "باد صبا" و پخش آن و در نهایت، توضیح ایشان درباره فرجام کارگردان این اثر زیبا،تاثیر گذار بود و سپاس جهت آماده سازی و توضیح های سودمند ایشان در این فقره.


سخنان جناب فلاح پور ارجمند،درباره یِ شیوه یِ اندیشگانیِ استادِ فرهیخته، جناب دکتر طباطبایی، و رویکرد و آثار ایشان و چیرگی ایشان در این حوزه و تازگی بحث های ایشان در این فقره،بس سودمند و ارزشمند بود،امیدوارم در همایش های سپسین،با توجه به چیرگی ایشان،نسبت به رویکرد استاد ارجمند و اندیشه ایرانشهری ایشان،بیش از پیش ما را بهره مند سازند.


در نهایت: جدیت ،سُتواری و بلندپروازی جناب دکتر زند درباره اهداف شگرف هنبازمان، حتی تا ده سال آینده و سخنان کوبنده ایشان در حوزه ایرانشناسی و دفاع جانانه ایشان و ایدون دفاع تمام قد جنابان رامین و نعیم، در فقرات بایسته، موجب سپاس و خشنودی ما بود،به ویژه که لحنی ملایم و آرامش و متانتی درخور داشتند.


سخنان و رویکرد و همکاری مهربانو سالاری نیز بی گمان، موجب سپاس ما بود.


سخنان و رویکرد و همکاری مهربانو سالاری نیز بی گمان، موجب سپاس ما بود.


فرجام سخن:


نشست امشب را بس سودمند و شایسته، ارزیابی نموده و بسیار آموختیم، تنها یک‌ نگرانی خیلی جزیی در زمان سخنرانی در زبان و بیانِ دو تن از استاد_دوستان ارجمند وجود داشت(که سد البته بسیار طبیعی است)،لیکن با چیرگی که ایشان در حوزه مورد بحث دارند و با در نگر گرفتن این نکته که"همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزاده اند،نباید هیچ نگرانی به خود راه دهند،به ویژه که از پسِ همه چیز به خوبی برآمدند(بنده چنان که پرآشکار است ،هرگز اهل تعارف نیستم)


ایدون از دوستانی که برای برگزاری این همایش زیبا و دانشی کوشیدند و چنین نشستی با یاری ایشان فرجام یافت،از بن جان سپاسگزاریم.


جهان تا هست برپا و فلک تا هست گَردَنده/بود نام شما یاران،همی جاوید و پاینده


گزارش : سمیرا ستاری